Algemene voorwaarden Franne BV

Ondernemingsnummer: BE0795.207.186
Maatschappelijke zetel: Nieuwstraat 14, 3806 Velm

Juridische verhouding

Franne BV (hierna vernoemd partij enerzijds) is actief in de sector van ICT en social media beheer.

De klant (hierna vernoemd partij anderzijds) heeft op voorhand kennisgenomen van de doelstellingen van partij enerzijds en van de te leveren diensten en wenst hierop beroep te doen.

 WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Artikel 1 – Voorwerp

 • Gedurende de looptijd van deze overeenkomst, zal partij enerzijds als volgt het werk uitvoeren en de diensten verlenen zoals in de offerte uiteengezet.
 • Partij enerzijds verbindt zich ertoe de prestaties te leveren volgens de regels van de
  kunst en volgens de hoogste professionele maatstaven
 • Tenzij hij daarvoor een speciaal mandaat krijgt, kan partij enerzijds zijn aangestelde geen
  rechtshandelingen stellen in naam van en voor rekening van partij anderzijds.
 • Teneinde een goede dienstverlening te kunnen garanderen zal partij anderzijds:
  • de correcte gegevens waaronder toegangs- en inlogwachtwoorden van de reeds bestaande facebook en/of Instagram accounts bezorgen aan partij enerzijds
  • op regelmatige basis inhoud aanleveren aan partij enerzijds zoals doch niet beperkt tot fotomateriaal, informatie met betrekking tot relevante thema’s, bepaalde acties en/of promoties
  • de gebruikelijke huisstijl waarin teksten dienen aangemaakt te worden aanleveren

Artikel 2 – Duur en beëindiging

2.1 Huidige overeenkomst treedt in werking op datum van ondertekening ervan en wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

Elk van de partijen kan de overeenkomst beëindigen met een opzeggingstermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving aan de andere partij per aangetekende brief.

De opzeggingstermijn bedoeld in dit artikel gaat in de derde dag na de verzending van de aangetekende brief.

2.2 De overeenkomst wordt evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden

in de hiernavolgende gevallen;

 • in geval van faillissement, WCO of bij het opstarten van een ontbindings- of vereffeningsprocedure van één van de partijen bij deze overeenkomst
 • in geval van een ernstige tekortkoming door één van de partijen aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst

Artikel 3 – Uitvoering van de opdracht

Partij enerzijds bepaalt vrij de middelen die worden ingezet voor de uitvoering van zijn opdracht.

Partij enerzijds voert zijn taken op een volledig onafhankelijke en zelfstandige basis uit en wordt bij de uitvoering van deze overeenkomst enkel geleid door de wensen van partij anderzijds.

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat elk van hen een volledig zelfstandige ondernemer is en blijft en dat zij volledig onafhankelijk t.o.v. elkaar optreden en dat er geen ondergeschikt dienstverband tussen hen kan noch zal bestaan. De partijen bevestigen dat dit een essentieel element van deze overeenkomst is, bij gebreke waaraan zij deze overeenkomst niet zouden hebben afgesloten.

Het staat partij enerzijds vrij om, voor zichzelf, in eigen naam, voor eigen rekening, op eigen kosten en onder zijn eigen verantwoordelijkheid, personeel aan te werven en te ontslaan dat hij noodzakelijk en aangepast acht met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst.

Partij enerzijds verklaart dat, in voorkomend geval, de door hem aangestelde persoon beschikt over de vereiste opleiding, kennis en ervaring en dat deze persoon in naam van en voor rekening van partij enerzijds de opdrachten zal uitvoeren die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst.

Partij enerzijds gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout.

In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door partij enerzijds steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen.

Partij enerzijds verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van partij anderzijds enkel te gebruiken voor administratieve doeleinden en uitsluitend in het kader van zijn opdracht.

Het staat partij enerzijds vrij om tijdens de duurtijd van deze overeenkomst alsook na de beëindiging ervan prestaties te leveren voor andere opdrachtgevers.

Artikel 4 – Intellectuele eigendom

4.1 De achterliggende (bestaande) intellectuele rechten van partij anderzijds blijven haar eigendom.

4.2 Partij anderzijds verleent partij enerzijds het recht om voor de duur van huidige overeenkomst de achterliggende (bestaande) intellectuele rechten te gebruiken in zoverre en voor zolang dat nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst.

4.3 De achterliggende (bestaande) intellectuele rechten van partij enerzijds blijven zijn eigendom, waaronder doch niet beperkt tot alle ontwikkelde en gebruikte, geschreven of ongeschreven concepten, specifieke vaardigheden en technieken en procedures op het vlak van sociale media beheer of dat deel uitmaakt van de specifieke knowhow van partij enerzijds

Artikel 5 – Illegale of schadelijke inhoud

5.1 Partij anderzijds is als enige verantwoordelijk voor de aanbreng van de informatieve inhoud van de publicaties op sociale platformen.

Partij anderzijds garandeert dat de aangeleverde inhoud geen enkele toepasselijke wetgeving, reglementering, contract of algemeen aanvaarde gedragscode schendt noch op geen enkele wijze de rechten van derden schaadt.

5.2 Partij anderzijds zal partij enerzijds vrijwaren voor alle klachten van derden die aanvoeren dat de informatieve en/of visuele inhoud van de publicaties een toepasselijke wet, reglementering, contract of algemeen aanvaarde gedragscode schendt en dit zowel op burgerrechtelijk vlak als op strafrechtelijk vlak.

In voorkomend geval zal partij anderzijds partij enerzijds integraal schadeloos te stellen, alsook vrijwaren voor elke vordering, schade of aansprakelijkheid van welke aard ook, met inbegrip van gevolgschade, die hieruit zou voortvloeien.

Artikel 6 – Vergoeding

6.1. Als tegenprestatie voor de uitvoering van zijn diensten en verkoop van producten ontvangt partij enerzijds een maandelijkse vergoeding zoals bepaald in de ondertekende offerte.

De facturatie door partij enerzijds gebeurt op maandelijkse basis en is contant betaalbaar op rekeningnummer BE68 7340 6598 1934.

De facturatie gebeurd steeds voorafgaand aan de volgende maand en met een betalingstermijn van 14 dagen.

6.2 In geval van niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle openstaande facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en zonder voorafgaande ingebrekestelling is er verwijlinterest verschuldigd, berekend op basis van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een schadebeding van 10% met een minimum van 150 euro. Bij gerechtelijke inning worden alle invorderingskosten, met inbegrip van erelonen van advocaten, toegevoegd.

Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt partij enerzijds zich het recht voor haar prestaties en dienstverlening onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden.

Artikel 7 – Overdraagbaarheid en afwezigheid van schending van andere verbintenissen

7.1. Elke partij bij deze overeenkomst verklaart en garandeert aan de andere partij dat zij het recht heeft deze overeenkomst af te sluiten en uit te voeren en dat de uitvoering ervan geen contractuele tekortkoming uitmaakt noch een schending van een verplichting die deze partij zou hebben tegenover derden.

7.2. Deze overeenkomst is niet overdraagbaar. Evenmin kunnen de rechten op basis van deze overeenkomst op enige manier worden overgedragen door een partij, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Deze toestemming zal evenwel niet vereist zijn wanneer de overnemer een dochtervennootschap of moedervennootschap is, of een op enige andere wijze met de overdrager verbonden vennootschap.  Alle bepalingen van deze overeenkomst zullen bindend zijn en zullen de partijen bij deze overeenkomst en hun respectievelijke opvolgers en overnemers tot voordeel strekken.

Artikel 8 – Algemene bepalingen

8.1. Deze overeenkomst annuleert en vervangt alle precontractuele of contractuele documenten die eerder tussen de partijen bestonden.

8.2. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze overeenkomst brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1. Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

9.2. De partijen komen overeen dat alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg regio Limburg, afdeling Hasselt hetzij het Vredegerecht van het kanton Hasselt.